Chuyển nhà thành hưng Hứa Vọng và 3 con trai nghe xong, tỏ vẻ đồng ý, quyết định làm theo lời Hứa Phụ nói, mở rộng đội ngũ, thị sát tình hình. Bởi vì tình thế khẩn trương, cha con Hứa Vọng hết sức cẩn thận, trong một ngày cùng lắm chỉ mở cửa thành vẻn vẹn một lần, trong lúc mở cửa thì người nào ra vào phải được kiểm tra kỹ lưỡng.

Mùa xuân năm sau, Lưu Bang xuất binh tấn công Hàm Dương, trên đường đi qua Ôn Thành, bởi nghe được rằng huyện lệnh Ôn Thành là Hứa Vọng vốn là vị quan thanh liêm, được người dân tín phục, hơn nữa ông cũng đang chiêu mộ người tài để chống lại nhà Tần, nên rất muốn đến xem thực hư ra sao. Lại nghe nói nhà này có nữ nhi có tài xem tướng, càng muốn vào thành bái kiến Hứa Vọng.

Vậy nên, Lưu Bang đóng quân ở ngoài thành cách chừng vài dặm, một mình cùng với Tiêu Hà, Chu Bột, Tào Tham, Trần Bình mặc thường phục, đi vào thành. Nhưng khi Lưu Bang và nhóm người đi đến phía Đông cổng thành thì cửa thành đã đóng từ lâu.

Chu Bột vốn tính tình nóng nảy, thấy cửa thành đóng chặt, liền chỉ tay lên binh sĩ canh giữ cổng thành mà không ngừng quát lớn: “Mau mở thành, chúng ta có việc muốn vào thành”. chuyển nhà thành hưng, taxi tải thành hưng

Binh sĩ canh giữ cổng thành đáp: “Có việc gì hãy chờ đến buổi trưa mở thành thì lại đến!”

Trần Bình bảo Chu Bột không cần phải quát lớn như vậy, sau đó hướng về cổng thành nói lớn: “Nghe nói huyện lệnh đại nhân đang chiêu mộ nhân tài, chúng tôi tới bái kiến Hứa đại nhân, nhanh mở cửa thành đi!”

Binh sĩ canh giữ cổng thành nói: “Đây là quy định của Hứa đại nhân, chúng ta không dám chống lại, các ngươi phải chờ đến xế chiều mở cửa thành thì mới đi vào được”.


(Ảnh minh họa dẫn theo sohu)